Flip Flap
verAC19,20,21
verCS
bpm175
bpm詳細-
ジャンルCANDY HANDZ UP
作者kors k
SingleDouble
N73294N143293
H77706H147662
A7101137A14101004
難度変更履歴
SPN3(AC19)
SPH7(AC19)
SPA10(AC19)
DPN3(AC19)
DPH7(AC19)
DPA10(AC19)