Shades of Grey
verAC15,16,17,18
verCS15
bpm170
bpm詳細-
ジャンルHARD TRANCE
作者Fracus
SingleDouble
N75375N146480
H76577H149731
A78827A1410998
難度変更履歴
SPN5(AC15)
SPH6(AC15)
SPA8(AC15)
DPN6(AC15)
DPH9(AC15)
DPA10(AC15)