2hot2eat
verAC14,15,16
verCS14
bpm140-155
bpm詳細140-143-146-149-152-155-149-140
ジャンルHINDU SALSA
作者Osamu Kubota
SingleDouble
N74307N144311
H77612H149635
A79854A14--
難度変更履歴
SPN4(AC14)
SPH7(AC14)
SPA9(AC14)
DPN4(AC14)
DPH9(AC14)
DPA