Blue Rain
verAC15,16,17,18,19,20,21
verCS15,16,16_2
bpm144
bpm詳細-
ジャンルTRANCE
作者dj TAKA VS Ryu☆
SingleDouble
N76514N146587
H78812H147803
A7111149A14101037
難度変更履歴
SPN6(AC15)
SPH8(AC15)
SPA11(AC15)
DPN6(AC15)
DPH8(AC15)→7(AC16)
DPA10(AC15)