.59
verAC2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
verCS3,5,7,11,16,16_2
bpm123-134
bpm詳細134-123
ジャンルCHILL OUT
作者dj TAKA
SingleDouble
N74360N144444
H76514H146514
A77584A147585
難度変更履歴
SPN4(AC3)
SPH6(AC2)
SPA0(AC2)→7(AC12)
DPN4(AC3)
DPH6(AC2)
DPA0(AC11)→7(AC12)