ZED
verAC20,21
verCS
bpm190
bpm詳細-
ジャンルDUB STEP
作者USAO
SingleDouble
N75474N145534
H78876H148818
A7111405A14111479
難度変更履歴
SPN5(AC20)
SPH8(AC20)
SPA11(AC20)
DPN5(AC20)
DPH8(AC20)
DPA11(AC20)