verAC8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
verCS8,13,16,16_2
bpm13-320
bpm詳細300-150-(135-127-117-89-60-44-13)-150-320-(300-270-250-220-149-129-89-60)
ジャンルSPIRITUAL
作者Reven-G
SingleDouble
N77541N148605
H710819H1410819
A7121123A14121047
難度変更履歴
SPN5(AC8)→6(AC11)→5(CS8)→7(AC12)
SPH8(AC8)→9(AC11)→8(CS8)→10(AC12)
SPA0(AC8)→12(AC12)
DPN6(AC8)→8(AC12)
DPH8(AC8)→9(AC11)→8(CS8)→10(AC12)
DPA0(AC8)→12(AC12)